ويروس های کامپيوتری

ويروس های کامپيوتری

ويروس های کامپيوتری از جمله موارد اسرارآميز و مرموز در دنيای کامپيوتر بوده که توجه اغلب کاربران را  بخود  جلب مي نمايد. ويروس های کامپيوتری بخوبي قدرت آسيب پذيری سيستم های اطلاعاتي مبتنی بر کامپيوتر  را به ما نشان مي دهند.

يک ويروس مدرن و پيشرفته قادر به بروز آسيب هاي  کاملا” غيرقابل پيش بيني در اينترنت است . مثلا” ويروس مليزا (Melissa) ، که در سال ۱۹۹۹ متداول گرديد ، از چنان قدرت و تواني برخوردار بود که شرکت هاي بزرگي نظير مآيکروسافت و ساير شرکت هاي بزرگ  را مجبور به خاموش نمودن کامل سيستم هاي پست الکترونيکي نمود. ويروس “ILOVEYOU” ، که در سال ۲۰۰۰ رايج گرديد ، باعث آسيب هاي فراوان در اينترنت و شبکه هاي کامپيوتري گرديد.

انواع آلودگی کامپیوتر

آلودگي الکترونيکي داراي اشکال منتفاوتي است . متداولترين موارد آلودگي الکترونيکي عبارتند از :

 • – ويروس . ويروس يک قطعه نرم افزار کوچک بوده که بر دوش يک برنامه حقيقي حمل مي گردد. مثلا” يک ويروس مي تواند خود را به برنامه اي نظير واژه پرداز متصل ( الحاق ) نمايد. هر مرتبه که برنامه واژه پرداز اجراء مي گردد ، ويروس نيز اجراء و اينن فرصت ( شانس ) را پيدا خواهد کرد که نسخه اي از خود را مجددا” توليد ( الحاق يک نسخه از خود به ساير برنامه ها )  و يا يک خرابي عظيم را باعث گردد.

   ويروس های کامپيوتری
   ويروس های کامپيوتری

 

 • – ويروس های مبتنی بر پست الکترونيکی . ويروس هائی از اين نوع از طريق پيام هاي پست الکترونيکي منتقل مي گردند. اين نوع ويروس ها بصورت خودکار براي افراد متعدد ، پست خواهند شد. گزينش افراد براي ارسال نامه الکترونيکي برر اساس دفترچه آدرس پست الکترونيکي ، انجام مي گيرد.
 • – کرم ها . يک کرم ، برنامه  نرم افزاري کوچکي بوده که با استفاده از شبکه های کامپيوتری و حفره های امنيتي موجود ، اقدام به تکثير خود مي نمايند. نسخه اي از “کرم ” ، شبکه را پيمايش تا ماشين هاي ديگر موجود در شبکه را که داراي حفرهه هاي امنيتي مي باشند ، تشخيص و نسخه اي از خود را تکثير نمايند. کرم ها با استناد به حفره هاي امنيتي موجود ، نسخه اي از خود را بر روي ماشين هاي جديد تکثير مي نمايند.
 • – اسب هاي تراوا. يک اسب تراوا، نوع خاصي از برنامه های کامپيوتری مي باشند . برنامه هاي فوق اين ادعا را دارند که قادر به انجام يک عمليات خاص مي باشند ( مثلا” ادعاي آنان مي تواند شامل يک بازي کامپيوتري باشد ). برنامه هاي فوق برخلاف ادعاي خود نه تنها عمليات مثبتي را انجام نخواهند داد بلکه باعث بروز آسيب هاي جدي پس از فراهم نمودن شرايط اجراء،  مي باشند. ( مثلا” ممکن است اطلاعات موجود بر روي هارد ديسک را حذف نمايند) . اسب های تراوا دارای روشي براي تکثير خود نمي باشند..

علت ايجاد ويروس های کامپيوتری

انسان ويروس ها را ايجاد مي نمايند. برنامه نويس مجبور به نوشتن کد لازم ، تست آن بمنظور اطمينان از انتشار مناسب آن و در نهايت رها سازي و توزيع ويروس است . برنامه نويس همچنين مي بايست نحوه حملات مخرب را نيز طراحي و پياده سازي نمايد ( تبين و پياده سازي سياست حملات مخرب). چرا انسان ها دست به چنين اقداماتي زده و خالق ويروس های کامپيوتریمي گردند؟

در رابطه با سوال فوق ، حداقل سه دليل وجود دارد :

 •  دليل اول : اولين دليل مربوط به دلايل رواني با گرايش  مخرب در وجود اين نوع افراد است . دليل فوق صرفا” به دنياي کامپيوتر برنمي گردد. مثلا” فردي بدون دليل ، شيشه اتومبيل فرد ديگري را شکسته تا اقدام به سرقت نمايد، نوشتن وو پاشينن رنگ بر روي ساختمانها ، ايجاد حريق تعمدي در يک جنگل زيبا ، نمونه هائي در ساير زمينه ها بوده که بشريت به آن مبتلا است .براي برخي از افراد انجام عمليات فوق ، نوعي هيجان ايجاد مي کند. در صورتيکه اين نوع اشخاص داراي توانائي لازم در رابطه با نوشتن برنامه هاي کامپيوتري باشند ، توان و پتانسيل خود را صرف ايجاد ويروس هاي مخرب خواهند کرد.
ويروس های کامپيوتری
ويروس های کامپيوتری
 •  دليل دوم : دليل دوم به هيجانات ناشي از مشاهده اعمال نادرست برمي گردد. تعدادي از افراد داراي يک شيفتگي خاص بمنظور مشاهده حوادثي نظير انفجار و تصادفات مي باشند.  قطعا” در مجاورت منزل شما به افرادي برخورد مي نمايد کهه عاشق يادگيري نحوه استفاده از باروت ( و يا ترقه ) بوده و اين روند ادامه داشته و همزمان با افزايش سن اين افراد آنها تمايل به ايجاد بمب هاي بزرگتر را پيدا مي نمايند. فرآيند فوق تا زمانيکه فرد مورد نظر خسته شده  و يا به خود آسيبي برساند ، ادامه خواهد يافت . ايجاد يک ويروس کامپيوتري که بسرعت تکثير گردد مشابه موارد فوق است . افراديکه ويروس های کامپيوتری را ايجاد مي نمايند ، بمبي درون کامپيوتر را ايجاد کرده اند و بموازات افزايش کامپيوترهاي آلوده ، صداي انفجار بيشتري بگوش فرا خواهد رسيد.
 • دليل سوم :  دليل سوم به حس خود بزرگ جلوه دادن و هيجانات ناشي از آن  برمي گردد. ( نظير صعود به قله اورست  ) اورست موجود است و هر فرد مي تواند مدعي صعود به آن گردد. در صورتيکه برنامه نويسي يک حفره امنيتي موجود در يک سيستم را مشاهده و امکان سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد ، سريعا” بدنبال سوءاستفاده از وضعيت فوق (قبل از اينکه سايرين اقدام  به ناکام نمودن وي را در اين زمينه داشته باشند) ، بر خواهند آمد.

متاسفانه  اکثر ايجاد کنندگان ويروس های کامپيوتری فراموش کرده اند که آنها باعث ايجاد خرابي واقعي براي افراد واقعي هستند ( هيچ چيز در خيال و رويا نمي باشد )  حذف تمام اطلاعات موجود بر روي هارد ديسک اشخاص ، يک خرابکاري واقعي و نه خيالي! است .صرف زمان زياد در يک شرکت بزرگ براي برطرف نمودن فايل هاي آلوده به ويروس يک خرابکاري واقعي و نه خيالي ! است. حتي ارسال يک پيام ساده و بي محتوا نيز بدليل تلف شدن زمان  ، يک نوع خرابکاري است . خوشبختانه قانون در اين زمينه سکوت نکرده  و در اين راستا قوانين لازم تصويب و مجازات هاي سنگين براي افراديکه ويروس های کامپيوتری را ايجاد مي نمايند ، پيش بيني شده است.

پيشگيری از ويروس

با رعايت چندين نکته ساده مي توان يک پوشش مناسب ايمني در مقابل ويروس های کامپيوتری را ايجاد کرد :

 •  از سيستم هاي عامل ايمن و مطمئن نظير : يونيکس و ويندوز NT استفاده تا پوشش حفاظتي مناسبي در مقابل ويروس هاي سنتي ( نقطه مقابل ويروس هاي پست الکترونيکي ) ايجاد گردد.
 • در صورتيکه از سيستم هاي عامل غير مطمئن و ايمن استفاده مي گردد ، سيستم خود را مسلح به يک نرم افزار حفاظتي در رابطه با ويروس ها ، نمائيد.
 •  از نرم افزارهائي که توسط منابع غير مطمئن توزيع و ارائه مي گردند ، اجتناب و نرم افزارهاي مربوطه را از منابع مطمئن تهيه و نصب نمائيد. در ضمن امکان بوت شدن از طريق فلاپي ديسک را با استفاده از برنامه BIOS ، غير فعال کرده تا بدين طريق امکان آلوده شدن ويروس از طريق يک ديسکت که بصورت تصادفي در درايو مربوطه قرار گرفته شده است ، اجتناب شود.
 •  امکان “حفاظت ماکرو در مقابل ويروس ” را در تمام برنامه هاي مايکروسافت فعال نموده و هرگز امکان اجراي ماکروهاي موجود در يک سند را تا حصول اطمينان از عملکرد واقعي آنها ندهيد.
ويروس های کامپيوتری
ويروس های کامپيوتری

  هرگز بر روي ضمائمي که بهمراه يک پيام پست الکترونيکي ارسال شده و شامل کدهاي اجرائي مي باشند ، کليک ننمائيد.  ضمائمي که داراي انشعاب DOC ( فايل هاي word) ، انشعاب XLS (صفحه گسترده) ، تصاوير( فايل هاي با انشعاب GIF و يا JPG و …) بوده ، صرفا” شامل اطلاعات بوده و خطرناک نخواهند بود ( در رابطه با فايل هاي word و Execl به مسئله ماکرو و ويروس هاي مربوطه دقت گردد ) . فايل هاي با انشعاب EXE,COM و يا VBS اجرائي بوده و در صورت آلوده بودن به ويروس ، با اجراي آنان بر روي سيستم خود زمينه فعال شدن آنها فرام خواهد شد.  بنابراين لازم است از اجراي هرگونه فايل اجرائي که بهمراه پست الکترونيکي براي شما ارسال مي گردد ( خصوصا” موارديکه آدرس فرستنده براي شما گمنام و ناشناخنه اس )  ، صرفنظر نمائيد

با تحقق اصول فوق ، يک پوشش ايمني مناسب در رابطه با ويروس های کامپيوتری بوجود مي آيد.

Related Posts